Přihlašování dětí do CMŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO CMŠ "U SV. JOSEFA"

NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/23:

Zápis proběhl v pondělí 2. května 2022 a přijímací řízení právě probíhá.


Prosíme rodiče přijatých dětí, aby co nejdříve potvrdili, že přijaté dítě od září do naší CMŠ opravdu nastoupí!!!

Potvrdit nástup můžete na tel. 737 334 302 nebo na mail skolkacb@gmail.com

Na případná uvolněná místa pak můžeme dobírat další z přihlášených dětí.

(Teprve pak budeme uzavírat přijímací řízení u ostatních a vydávat rozhodnutí o nepřijetí)

Všechny účastníky zápisu budeme v nejbližších dnech kontaktovat mailem nebo telefonicky s dalšími informacemi.

Děkujeme!

S vyplněnou žádostí a evidenčním listem (s lékařským potvrzením), který je přílohou žádosti, přineste k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • cizinci - povolení k pobytu
  • přezůvky
  • děti s postižením - zprávu z SPC a od lékaře


Naše CMŠ je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte.

Pokud se chystáte k nám na zápis, nahlaste se předběžně na mail skolkacb@gmail.com (jméno dítěte, datum narození, bydliště, důvod volby MŠ, váš e-mail, předmět: PŘEDZÁPIS). Pro obě strany bude dobré vědět, kolik zájemců se letos u zápisu sejde.

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI!

Mgr. Zdeňka Maňáková, ředitelka CMŠ "U sv. Josefa"


Od září 2017 je podle současné legislativy poslední rok před nástupem do ZŠ povinný. Protože CMŠ není školou spádovou, nemůžeme zaručit přijetí předškolního dítěte. Děti v povinném předškoním roce u nás platí školné stejně jako všichni ostatní. Očkovací povinnost se na ně nevztahuje.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v CMŠ "U sv. Josefa".

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Výjimkou mohou být děti, pro které je předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 povinné).


Děti mladší tří let přijímáme do CMŠ výjimečně, vždy po důkladném zvážení situace dítěte. V prostorách kláštera je klubík Hrajánek, který zajišťuje péči o děti mladší 3 let (hlídání dětí, zpívání a cvičení pro děti s rodiči a podobně). Děti z Hrajánku využívají zahrádku CMŠ.