Přihlašování dětí do CMŠ

Zápis na školní rok 2024/25 proběhl ve čtvrtek 2. května 2024.


HROMADNÉ OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Církevní mateřské škole "U sv. Josefa" v Českých Budějovicích

Církevní MŠ "U sv. Josefa" v Českých Budějovicích rozhodla svou ředitelkou

v souladu s § 34, § 165 odst. 2b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024 – 2025

se přijímají žadatelé s těmito pořadovými čísly:

102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 115,

118, 120, 124, 125, 126, 128

V ostatních případech přijímací řízení dále pokračuje

a zákonní zástupci budou informováni mailem.

!!! Prosíme rodiče přijatých dětí co nejdříve o potvrzení, že dítě k nám od září opravdu nastoupí !!!

(tel. 737 334 302 nebo mail skolkacb@gmail.com)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, je možné požádat o jeho vydání.

Datum zveřejnění: 10. 05. 2024

Mgr. Zdeňka Maňáková, ředitelka školy


Naše CMŠ je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte.

Od září 2017 je podle současné legislativy poslední rok před nástupem do ZŠ povinný. Protože CMŠ není školou spádovou, nemůžeme zaručit přijetí předškolního dítěte. Děti v povinném předškoním roce u nás platí školné stejně jako všichni ostatní. Očkovací povinnost se na ně nevztahuje.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v CMŠ "U sv. Josefa".

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. (Výjimkou mohou být děti, pro které je předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 povinné).


Děti mladší tří let přijímáme do CMŠ výjimečně, vždy po důkladném zvážení situace dítěte. V prostorách kláštera je klubík Hrajánek, který zajišťuje péči o děti mladší 3 let (hlídání dětí, zpívání a cvičení pro děti s rodiči a podobně). Děti z Hrajánku využívají zahrádku CMŠ.