Přihlašování dětí do CMŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO CMŠ "U SV. JOSEFA"

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Zápis proběhl v pondělí  3. května 2021

Hromadné oznámení - Rozhodnutí o přijetí:

Prosíme rodiče přijatých dětí co nejdříve o potvrzení, že k nám dítě opravdu nastoupí. Děkujeme!

Tel: 737 334 302 nebo skolkacb@gmail.comNaše CMŠ je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů.

Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte.


Od září 2017 je podle současné legislativy poslední rok před nástupem do ZŠ povinný. Protože CMŠ není školou spádovou, nemůžeme zaručit přijetí předškolního dítěte. Děti v povinném předškoním roce u nás platí školné stejně jako všichni ostatní. Očkovací povinnost se na ně nevztahuje.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v CMŠ "U sv. Josefa".

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Výjimkou mohou být děti, pro které je předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 povinné).


Naše mateřská škola je otevřena pro děti z rodin věřících i nevěřících, souhlas s křesťanským zaměřením a výchovou v CMŠ je však podmínkou přijetí.

Děti mladší tří let přijímáme do CMŠ výjimečně, vždy po důkladném zvážení situace dítěte. V prostorách kláštera je klubík Hrajánek, který zajišťuje péči o děti mladší 3 let (hlídání dětí, zpívání a cvičení pro děti s rodiči a podobně). Děti z Hrajánku využívají zahrádku CMŠ.