Koncepce školy

Filozofie naší školy: snažíme se vytvářet mateřskou školu rodinného typu a chceme, aby si děti odnesly do života "radostnou odvahu žít".

Máme dvě velké priority: přátelské vztahy mezi dětmi a vztahy mezi zaměstnanci a rodiči dětí. Chceme, aby bylo nám všem v mateřské škole dobře.

Naše východiska:

 • Domov - cítíme se v MŠ dobře, téměř jako doma, rozvíjíme vnímavost k lidem i k věcem
 • Jedinečnost každého člověka - uvědomujeme si ji a vnímáme ji jako odrazový můstek pro všechno konání a učení, pro sebepřijetí a seberozvinutí, i k vykročení od "JÁ" k "TY"
 • Prostor k tvoření, hraní, objevování, obdivování, ke ztišení - ve třídách i na zahradě jsou různé koutky a možnosti experimentovat, tvořit a hrát si
 • Touhy a sny - táhnou nás dál
 • Tvořivost - jako obrovský potenciál radosti, činnosti a hry

Naše mateřská škola je postavena na křesťanských hodnotách - uznává důstojnost každého jednotlivce a váží si jeho jedinečnosti, uvádí do vztahů a učí je žít. Náboženská výchova nestojí vedle záměrů RVP PV a jejích obsahů a úkolů jako doplněk, ale prohlubuje je, a život dítěte tak rozšiřuje o podstatnou životní dimenzi.

V posledních letech stále více pracujeme podlevzdělávacího programu "Učím se říkat ty", koncepce předškolního vzdělávání podle Pedagogiky Franze Ketta. Spolupracujeme se Společností Pedagogiky Franze Ketta z. s. a s dalšími mateřskými školami, které mají podobné zaměření, a to jak u nás, tak v zahraničí. Konkrétní formou spolupráce jsou např. společné projekty, další vzdělávání nebo vzájemné sdílení zkušeností.

Žijeme teď a tady a zároveň směřujeme děti do budoucnosti - neklademe si za cíl pouze přípravu dětí na vstup do ZŠ, ale chceme dětem pomoci zařadit se do společnosti - jde nám tedy o celého člověka - v jeho rovině intelektuální, citové, volní i sociální... (tedy o všechny klíčové kompetence).

Velkým pomocníkem je nám svět okolo nás. Region, ve kterém se naše školka nachází a jeho jedinečný ráz, tradice a specifika mají své místo v naší škole a záleží nám na tom, aby i školka byla pro naše město obohacením.

Vycházíme také z environmentální výchovy - zkoumáme přírodu všemi smysly, učíme se zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, které nás obklopuje.

V každodenních činnostech se zaměřujeme na výtvarné tvoření a hrátky. Také hudba je nám radostí a pomocníkem v životě.

Nejde nám jen o konkrétní izolované dítě, ale chceme být v kontaktu s rodinami dětí ve chvílích radostných i náročných. S rodiči spolupracujeme a zveme je při nejrůznějších příležitostech mezi nás. Podle možností se snažíme být oporou, pomáhat poradensky, spolupracujeme s odborníky a nabízíme možnost vzájemného setkávání - především maminkám.

Cíle Školního vzdělávacího programu

Základním a hlavním cílem ŠVP je

UČIT DĚTI RADOSTNÉ ODVAZE ŽÍT

JAK? Konkrétní cíle:

1. Rozvoj dětí

 • ve všech oblastech poznávání: ve hře, zkoumání a pozorování světa, v hledání odpovědí na otázky "proč"
 • ve schopnostech a dovednostech přiměřených jejich věku a individuálním možnostem (týká se dovedností tělesných, řečových, myšlenkových,...)
 • ve schopnosti se ztišit, soustředit
 • v péči o zdraví své i cizí, předjímání nebezpečí
 • v tvořivosti

2. Probouzet v dětech snahu a schopnost

 • být dobří, a tak přispívat k odstranění povyšování jedněch nad druhými
 • učit se být kamarády a dohodnout se, učit se odpouštět, odlišovat obranu a útok
 • být zdravě sebevědomý, mít pozitivní myšlení, být radostný
 • učit se společenskému chování
 • umět na chvíli odložit své přání, ukáznit se
 • unést těžší situaci, dodržovat pravidla
 • dokončit činnost
 • učit se úctě ke všemu stvořenému, ke všem lidem i k sobě samému
 • být vděčný, vnímat srdcem, zažít Boha a jeho lásku k nám všem

3. Učit se samostatnosti

 • zvládnout hygienu a sebeobsluhu
 • nacházet své kladné vlastnosti a rozvíjet je
 • vědět, že mohu říct "ne", když se mi něco nelíbí

4. Spolupracovat dále s rodiči, s různými dalšími organizacemi a odborníky

Náš Školní vzdělávací program

Název Školního vzdělávacího programu:

"MÁM RADOST, ŽE JSEM!"

Největším darem v životě, který člověk dostal, je život sám. Abychom mohli svůj život dobře a kvalitně prožít, je třeba vědět a zakusit, že tady na Zemi mám své místo. Že tu mám své místo právě teď, takový, jaký jsem. Život v naší době není vůbec snadný, a pokud si člověk není jistý tím základním - "Ano, jsem takový a je dobře, že žiju", je pro něj těžké zvládnout požadavky, které nám svět klade. Kde jinde než v rodině a po té v mateřské škole se učíme říkat životu "ano" a radovat se z maličkostí každého dne?

Jsem

 • tady a teď,
 • obdarovaný - jaké jsou moje vlohy,
 • přijatý - mám jméno, mám své místo na zemi, jsem jedinečný (slavení narozenin), žiji ve vztazích,
 • konečný a omezený - snaha nalézt se a uskutečnit se, naplnit svůj život i přes zkušenost vlastních hranic; kladení otázek po důvodech a příčinách, po smyslu,
 • součástí světa - jsem ve světě, jsem s ním ve vztahu, starám se o něj, svým jednáním jej utvářím. Zkušenost překračování sebe sama zažívám nejen při známých, každodenních činnostech, ale vzniká i při setkání s něčím "jiným", s něčím, co neznám a neumím. Je místem, kde se učím.
 • Školní vzdělávací program s názvem "MÁM RADOST, ŽE JSEM!" má sloužit jako základ pro celoroční třídní projekty.
 • ŠVP je rozdělen na 6 integrovaných tematických bloků, které jsou přirozeně tematicky seskupeny podle ročních období a hlavních křesťanských svátků. Uvědomujeme si velkou důležitost prožívání každodenního běžného života v mateřské škole, a proto ŠVP nabízí dětem i učitelkám dostatek prostoru pro "zastavení se" u běžných situací. Naší snahou je na chvíli "zpomalit" v dnešním uspěchaném světě a soustředit se na obyčejné věci.
 • Každý integrovaný blok má několik podtémat, kterými se učitelky při své práci inspirují. Dotýkají se konkrétního ročního období, jeho specifik a důležitých svátků v roce.
 • V každém školním roce si společně zvolíme doporučené téma ŠVP, které je možno využít.
 • Učitelky se snaží, aby všechny oblasti RVP PV prolínaly celým školním rokem. Směřují ke klíčovým kompetencím (k učení, řešení problému, ke kompetencím komunikativním, sociálním a personálním, činnostním a občanským).
 • Školní vzdělávací program vychází též z metodické příručky pro náboženskou výchovu předškolních dětí Pedagogiky Franze Ketta "Aby malé bylo velké". Tato metodická příručka nabízí mnoho programů a témat pro prožívání lidství, pro ztišení, tvoření a objevování skrytého.
 • Zcela speciální místo zaujímá v každé třídě slavení narozenin dětí. Prožíváme je jako velkou životní událost:"To je dobře, že jsem!"
 • Učitelky si zvolí formu, jakou se dotknou konkrétních oblastí života a světa. Uzpůsobí výchovnou a vzdělávací činnost podle věku a individuálních potřeb dětí tak, aby pro ně byla přínosem, něčím zajímavým a vycházela z konkrétních zkušeností dětí. Učitelky jsou otevřené pro změnu, pro to, co se jeví žádoucí a potřebné. Zvláště v oblasti prosociálního chování využívají tzv. situačního učení. Činnosti mohou probíhat v různě velkých skupinách, probíhá dělení dětí na skupiny při pokusech,...
 • Jednotlivá témata často vybízí ke zkoumání, k pozorování. Chceme zkoumat i v přírodě: na zahradě, v parku a za městem. Při pozorování a zkoumání vyrůstá vztah Já - Ty i k neživým věcem.

Dílčí témata ITB

září 1. ZAČÍNÁME...
říjen + listopad 2. BARVY PODZIMU
prosinec 3. SVĚTLO DO TMY ZÁŘÍ
leden + únor 4. ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
březen + duben 5. JARO - RODÍ SE NOVÝ ŽIVOT
květen + červen 6. VÍTEJ, LÉTO!